Kreyòl

NIMEWO KONTAK POU ENFÒMASYON AK ASISTANS


Ou kapab antre an kontak avèk Palm Beach County Emergency Information Center (Sant Enfòmasyon pou Emèjennsi nan konte Palm Beach) nan 561-712-6400 toulejou soti 8:00 AM pou rive 6:00 PM.

 

Ou ka antre an kontak avèk Florida Department of Health (Depatman Sante Florid) 24 trè pa jou nan 1-866-779-6121.

 

Pèsonaj yo kapab jwenn asistans lè yo rele Senior Helpline (Liy Espesyal pou Pèsonaj) nan 866-684-5885.

 

PWOTEJE TÈT OU AK LÒT MOUN KONT COVID-19


Lave men w souvan avèk savon ak dlo pou omwen 20 segonn, sitou apre w soti nan twalèt, anvan w manje, apre w fin mouche nen w, apre w fin touse oswa etènye, epi apre w fin frekante yon andwa piblik.

 

Si pa gen savon ak dlo kote w ye a, sèvi avèk dezenfektan pou men ki a baz dalkòl e ki kontni omwen 60% alkòl. 

 

Pinga touche figi w (zye w, nen w ak bouch ou) avèk men w si yo pa lave.

 

Evite kontak sere avèk moun malad.

 

Rete lakay ou si w malad, sòfsi w pral dèyè swen doktè.

 

Pratike “social distancing” (kanpe lwen), vle di, limite kantite moun ou kontakte epitou se pou rete a yon distans de omwen sis pye de lòt moun lè sa posib.

 

Si w ta santi sentòm COVID-19 la, kontakte medsen “primary care” ou.  Si w pa genyen medsen primary care, ou gendwa kontakte nenpòt sant kote yo bay swen dijans oswa klinik primary care konte a.

Palm Beach County Emergency Orders Now Available In Creole


To read the full text of the Emergency Orders issued by Palm Beach County in Creole, please click the links below.