Town Manager

PROTÉJASE A USTED Y A OTROS DEL COVID-19

Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de haber usado el baño, antes de comer, después de sonarse la nariz, toser o estornudar y después de haber estado en un lugar público.

 

Si no tiene agua y jabón disponible, use un desinfectante de manos a base de alcohol con al menos un 60% de alcohol.

 

No se toque la cara (ojos, nariz y boca) sin haberse lavado las manos previamente.

 

Evite el contacto cercano con personas enfermas.

 

Si no se siente bien, quédese en su casa, a menos que necesite atención médica.

 

Ponga en práctica el distanciamiento social limitando el número de personas con las que interactúa y, en la medida de lo posible, mantenga una distancia de al menos 6 pies con otras personas.

 

Si presenta síntomas de COVID-19, contáctese con su médico de atención primaria. Si no tiene un médico de atención primaria, comuníquese con un centro de atención de urgencias o con las clínicas de atención primaria del condado.

COVID-19: 

NIMEWO KONTAK POU ENFÒMASYON AK ASISTANS

Ou kapab antre an kontak avèk Palm Beach County Emergency Information Center (Sant Enfòmasyon pou Emèjennsi nan konte Palm Beach) nan 561-712-6400 toulejou soti 8:00 AM pou rive 6:00 PM.

 

Ou ka antre an kontak avèk Florida Department of Health (Depatman Sante Florid) 24 trè pa jou nan 1-866-779-6121.

 

Pèsonaj yo kapab jwenn asistans lè yo rele Senior Helpline (Liy Espesyal pou Pèsonaj) nan 866-684-5885.

 

COVID-19: 

PWOTEJE TÈT OU AK LÒT MOUN KONT COVID-19

Lave men w souvan avèk savon ak dlo pou omwen 20 segonn, sitou apre w soti nan twalèt, anvan w manje, apre w fin mouche nen w, apre w fin touse oswa etènye, epi apre w fin frekante yon andwa piblik.

 

Si pa gen savon ak dlo kote w ye a, sèvi avèk dezenfektan pou men ki a baz dalkòl e ki kontni omwen 60% alkòl. 

 

Pinga touche figi w (zye w, nen w ak bouch ou) avèk men w si yo pa lave.

 

Evite kontak sere avèk moun malad.

 

Rete lakay ou si w malad, sòfsi w pral dèyè swen doktè.

 

Pratike “social distancing” (kanpe lwen), vle di, limite kantite moun ou kontakte epitou se pou rete a yon distans de omwen sis pye de lòt moun lè sa posib.

 

Si w ta santi sentòm COVID-19 la, kontakte medsen “primary care” ou.  Si w pa genyen medsen primary care, ou gendwa kontakte nenpòt sant kote yo bay swen dijans oswa klinik primary care konte a.

COVID-19: 

Helpful Tips From The Red Cross

The Red Cross offers a variety of free helpful resources designed to help people prepare for emergencies, as well as what to do during emergencies, and more. Its suite of apps for mobile devices ranges from how to be safe and prepared in an emergency to help for the nation’s active military and veterans to how to take care of your pet.

The vast number of people at home during this crisis has led to an increase in home fires. As a result, promoting home fire safety is even more critical than usual. The Red Cross online resources that include a Home Fire Safety Quiz designed to test your fire safety knowledge. Related tips and resources can be found at redcross.org/homefires. These include a home fire safety checklist and home fire escape plan.

The Red Cross also offers a variety of resources that help teach children how to stay safe from home fires and other emergencies:

  • Monster Guard App (7-11 years old): Kids learn how to prepare for real-life emergencies at home and in other environments by playing this fun and engaging game.
  • The Pillowcase Project (8-12 years old): At home, children can learn about disaster preparedness with these free resources, including posters, activity sheets and a workbook.
  • Prepare with Pedro (4-8 years old): Kids can have fun with Prepare with Pedro storybooks to learn emergency preparedness. The Prepare with Pedro Activity Book is also available.
COVID-19: 

Small Business Administration Expands Offerings During COVID-19 Crisis

 

As the COVID-19 pandemic engulfs the nation and businesses of all sizes continue to suffer financial losses, the Small Business Administration (SBA) has expanded its array of support offerings. These resources include a number of loan programs, guidance, and more. Information regarding the SBA’s Paycheck Protection Program, Economic Injury Disaster Loans and Loan Advance, SBA Express Bridge Loans, SBA Debt Relief, Guidance for Businesses and Employers, SBA Products and Resources, Government Contracting, and Local Assistance can be accessed by clicking here.

 

The Town of Lake Park is happy to provide our local business owners with information that may be helpful to them and their business operations, however it is important to note that the Town has no connection to, or influence on, the Small Business Administration. This information is being provided solely as a courtesy.

COVID-19: